י

י יש נוהגין לטבל במלחס את הכזית של המוציא ושל אכילת מצה ובמדינות אלו אין נוהגין כןסא לפי שפת נקיה אין צריך מלחסב כמו שנתבאר בסי' קס"זסג ואף שבשאר ימות הפסח מטבילין המצה במלח אף שהיא נקיהסד מכל מקום בב' לילות אלו של פסח אין נוהגין כן מפני חיבוב מצהסה לצאת ידי חובתו במצה שאין עמה תערובת טעם אחר כלל אבל מעיקר הדין אין לחוש לזהסו (אבל לטבל המצה במשקין יש למנוע מעיקר הדיןסז כמו שנתבאר בסי' תס"אסח):


ס) רוקח סי' רפג ד"ה מצה, בשם הירושלמי. ראבי"ה י' תקכה (ע' 159). טור ושו"ע ס"א.

סא) מהרי"ל סדר ההגדה (ע' קי). רמ"א ס"א. וכ"ה בספר המנהגים - חב"ד ע' 40. וראה לקוטי טעמים ומנהגים להגש"פ ד"ה ויאכלם.

סב) רמ"א ס"א.

סג) סעיף ח.

סד) לבוש ס"א.

סה) מהרי"ל שם. ח"י סק"ד.

סו) ראה לעיל סי' תנה סל"ג.

סז) משמעות הטור (שהקשה על דעת הרמב"ם). אליה זוטא סי' תעה ס"ק ג. מ"א סי' תסא ס"ק ז. ח"י ס"ק יב.

סח) סוף סי"ב.