יג

יג אף על פי שאין צריך להסב באכילת מרורפה מטעם שנתבאר בסי' תע"בפו מכל מקום אם רצה להסב רשאיפז:


פה) גמרא קח, א. טור ושו"ע ס"א. וכ"ה בסידור.

פו) סי"ד (שצריך להסב רק בדברים שהם זכר לגאולה). וראה רש"י שם ד"ה מרור אין צריך הסיבה (שהוא זכר לעבדות).

פז) ב"י ד"ה ומ"ש ויאכלנו. ח"י סק"ט. מ"א סק"ו. וראה לעיל שם לענין שאר כל הסעודה.