יד

יד אף על פי שבמצה צריך לבלוע כל הכזית בבת אחת לכתחלהפח מכל מקום במרור אם קשה עליו לבלוע כזית בבת אחתפט יש לסמוך על מי שאומרצ שאין צריך לבלוע כל הכזית בבת אחת אלא יכול לבולעו מעט מעט ובלבד שלא ישהה מתחלה ועד סוף יותר מכדי אכילת פרס:


פח) כדלעיל ס"ו.

פט) מ"א סוף סק"ד. וראה תרומת הדשן סי' קלט ובט"ז סקי"א. וכ"ה לקמן סכ"א לענין כורך.

צ) מ"א ס"ק ד, בשם מהרי"ל סדר ההגדה (ע' קי, בשינויי נוסחאות), אף לענין מצה, וכדלעיל ס"ח.