יז

יז ואף בזמן הזה שמרור אינו אלא מדברי סופרים ומצה היא מן התורה ואם כרכן ביחד ואכלן אינו יוצא ידי חובתו אף לפי דעת הלל שהמרור מבטל את טעם המצה ואם כן חייב הוא לאכול כזית מצה בלבדה בלא מרור לצאת ידי חובת מצה מן התורה מכל מקום אינו יוצא ידי חובת מרור לפי דעת הלל אלא אם כן נוטל עוד כזית מצה וכורכו עם כזית מרור ואוכלן ביחדקה שהרי מרור בזמן הזה תקנוהו חכמים זכר למקדשקו שהיה אז חיובו מן התורה ובזמן שבית המקדש קיים אינו יוצא ידי חובת מרור מן התורה לפי דעת הלל אלא אם כן כורכו עם המצה לפיכך גם עכשיו צריך לכורכו עם מצהקז:


קה) תוס' פסחים שם ד"ה אלא מברך. רא"ש פ"י סי' כז.

קו) כדלעיל סט"ו.

קז) ראה ר"ן (כה, א) ד"ה והשתא. פר"ח ס"א סוד"ה ומ"ש וכורכה.