יח

יח ולפי שחולקין עליו חביריו על הלל ואומרים שאין צריך לכורכם כללקח לא מן התורה בזמן שבית המקדש קיים ולא מדברי סופרים בזמן הזה ולפי דבריהם אם אוכל בתחלה כזית מצה בלבדה ואח"כ אוכל כזית מרור בכריכה עם כזית מצה לא יצא ידי חובת מרור לפי שכזית מצה שבכריכה היא רשות ואין בה שום מצוה לפי דבריהם והרי הוא מבטל את טעם המרור שבכריכה כשלועסן יחד אבל לפי דעת הלל שהמצה שבכריכה היא חובה מדברי סופרים אינה מבטלת את טעם המרור שהוא גם כן חובה מדברי סופרים והן זה כזה ואינן מבטלין זה את זהקט.

וכיון שלא נפסקה הלכה לא כהלל ולא כחבריו לפיכך לצאת ידי שניהם צריך אדם שיאכל כזית מצה בלבד בלא מרור ויברך על אכילת מצהקי שבכזית זה הוא יוצא ידי חובתו מן התורה אף לפי דעת הללקיא ואח"כ צריך שיאכל כזית מרור בלבד בלא מצה ויברך על אכילת מרורקיב שבכזית זה הוא יוצא ידי חובת מרור לפי דברי חבריו ואח"כ יכרוך כזית מצהקיג וכזית מרור ויאכלן ביחד זכר למקדש כהללקיד ולא יברך על כריכה זוקטו לא ברכת המצה ולא ברכת המרור שמא הלכה כחבריו ואין בכריכה זו שום מצוה ואף לפי דעת הלל הוא יוצא בברכת המצה והמרור שבירך כברקטז ולכן צריך ליזהר שלא להשיח בדבר שאינו מענין הסעודה משבירך על אכילת מצה עד שיאכל כריכה זו כדי שתעלה ברכה זו וברכת המרור גם לכריכה זוקיז לפי דעת הלל ואם עבר ושח אין צריך לחזור ולברך על כריכה זוקיח שמא הלכה כחביריוקיט.

אבל אם עבר ושח בין הברכה להתחלת אכילת המצה או המרור צריך לחזור ולברך אם שח בדבר שאינו מענין הסעודה ואפילו בדבר שהוא מענין הסעודה אין להשיח לכתחלה בין הברכה להתחלת האכילהקכ.

ויש נזהרין בזה שלא להשיח בדבר שאינו מענין הסעודה משבירך על אכילת מצה עד שיאכל האפיקומן כדי שתעלה ברכה זו גם לאכילת אפיקומןקכא וחומרא יתירא היאקכב.

נוהגין במדינות אלו לומר קודם אכילת כריכה זו כן עשה הלל בזמן שבית המקדש קייםקכג היה כורך מצה ומרור כו' ואין מזכירין פסחקכד אף שהלל היה כורך גם כזית פסח בכריכה זוקכה מכל מקום כיון שאנו אומרים כן עשה ואנו אין לנו פסח לפיכך אין מזכירין אותוקכו ומכל מקום המזכיר לא הפסידקכז:


קח) ברייתא קטו, א.

קט) תוס' שם. רא"ש שם.

קי) גמרא שם.

קיא) כדלעיל סי"ז.

קיב) גמרא שם.

קיג) מהמצה השלישית, כדלעיל סי' תנח ס"ז. וכ"ה בסידור.

קיד) גמרא שם. טור ושו"ע ס"א.

קטו) גמרא שם.

קטז) ראה תוס' קכ, א ד"ה באחרונה (לענין מצה). וראה פר"ח ס"א ד"ה ומ"ש כדי.

קיז) טור בשם בעל המנהיג הל' פסח סי' פג. שו"ע שם. וראה גם לקמן סי' תפב ס"ב (כדי לפטור בברכה זו). ובסידור (במצה): ויכוין לפטור גם כן אכילת הכריכה. וראה ספר המנהגים - חב"ד ע' 40. לקוטי טעמים ומנהגים להגש"פ ד"ה ויברך (לכוין גם במרור).

קיח) ט"ז סק"ז. מ"א סק"ח. וראה גם ב"ח ד"ה ומ"ש וכתב עוד.

קיט) ראה ט"ז שם.

קכ) רמ"א סי' קס[ז] ס"ו. וראה גם לעיל שם ס"ט. סי' תלב ס"ו. לעיל ס"ח. לקמן סי' תקצב סוף ס"ז.

קכא) של"ה ריש מסכת פסחים שלו. ובסידור כתב שיש לכוין בברכת על אכילת מצה לפטור גם את האפיקומן (וראה לקוטי טעמים ומנהגים להגש"פ ד"ה לפטור. ספר המנהגים - חב"ד ע' 40).

קכב) ח"י סקי"ד.

קכג) בנוסח ההגדה: היה קיים. וראה לקוטי טעמים ומנהגים להגש"פ ד"ה כן עשה.

קכד) ח"י סקי"ג.

קכה) כדלעיל סט"ז.

קכו) ח"י שם.

קכז) ראה ט"ז סוף סק"ט. וכ"ה בנוסח ההגדה. וראה לקוטי טעמים ומנהגים להגש"פ ד"ה כן עשה אות ג.