כ

כ כריכה זו יש אומריםקלה שאין צריך הסיבה כיון שאוכלין בה מרור ומרור אין צריך הסיבהקלו ויש אומריםקלז שצריכה הסיבה כיון שמצה צריכה הסיבה ואף שכבר אכל מצה בהסיבה מכל מקום כריכה זו היא זכר למקדש כהלל והלל לא היה אוכל מצה קודם כריכה זו ובמצה שבכריכה זו הוא יוצא ידי חובתו והיה צריך להסב באכילתה לפיכך גם אנחנו צריכים להסבקלח וכן עיקרקלט כמו שנתבאר בסימן תע"בקמ ומכל מקום בדיעבד ששכח ואכל בלא הסיבה יש לסמוך על סברא הראשונה ואין צריך לחזור ולאכול בהסיבהקמא:


קלה) משמעות הרמב"ם פ"ז ה"ח. טור בשם אחיו רבי יחיאל.

קלו) כדלעיל סי"ג.

קלז) טור בשם בעל המנהיג הל' פסח סי' פג. שו"ע ס"א.

קלח) ב"י ד"ה כתב אחי. פר"ח ס"א ד"ה ומ"ש ואוכלם.

קלט) פר"ח שם. וכ"כ בהגהת הצ"צ על הסידור.

קמ) סעיף יד.

קמא) פר"ח שם. וכ"ה לקמן סי' תעז ס"ד באכילת האפיקומן.