כא

כא המצה והמרור שבכריכה זו צריך לבלוע אותה בבת אחתקמב ולכתחלה יזהר לבלוע כל הכזית מצה בבת אחת עם כל הכזית מרור כשהן מרוסקים בפיוקמג אלא אם כן קשה עליוקמד לבלוע ב' הזיתים בבת אחת שאז יכול לבלוע מעט מכזית זה ומעט מכזית זה בבת אחת ואח"כ יחזור ויבלע מעט מכזית זה ומעט מכזית זה בבת אחת עד שיאכל כל השני זיתים:


קמב) תרומת הדשן סי' קלט, ממשמעות הגמרא קטו, א.

קמג) תרומת הדשן שם. מ"א סק"ח.

קמד) מ"א שם. וכדלעיל סי"ד במרור.