כד

כד וכל זה כשאי אפשר לו למצוא שאר ירקות אבל אם אפשר למוצאם טוב לחזור אחריהםקנז שלא יצטרך לברך על אכילת מרור כשמטבלו קודם אמירת ההגדה שיש מי שאומרקנח שאין נכון לעשות כן (ועיין ביו"ד סי' רצ"וקנט מה הם המיני ירקות):


קנז) הגהות מיימוניות פ"ח אות ס, ומ"א סק"ט, כרב אחא בריה דרבא שם.

קנח) רב הונא שם קיד, סוע"ב. וראה גם לעיל סי' תעג סט"ז.

קנט) סימן זה בשוע"ר לא הגיע לידינו, וראה טור ושו"ע שם סט"ו.