כה

כה בלע מצהקס ולא לעסהקסא יצא אף על פי שלא הרגיש טעם מצה בפיוקסב דכיון שנהנה גרונו ממנהקסג הרי זו נקראת אכילהקסד אבל לכתחלה צריך ללועסה עד שירגיש טעמה בפיוקסה אבל אם בלע מרורקסו ולא לעסו עד שירגיש טעם מרירתו בפיוקסז לא יצא שהתורה הקפידה למרר פיו של אוכל זכר לוימררו את חייהםקסח:


קס) רבא קטו, ב. טור ושו"ע ס"ג.

קסא) רש"י ורשב"ם שם ד"ה בלע מצה. טור ולבוש ס"ג.

קסב) ראה לעיל סי' תסא סוף סי"ב.

קסג) ראה חולין קג, ב. לבוש סוף ס"ג.

קסד) רשב"ם שם. לבוש ס"ג ובהגהה שם. ט"ז סק"ט. וראה לעיל סי' קצז ס"ט.

קסה) רשב"ם שם ד"ה בלע מצה. מ"א סקי"א.

קסו) רבא שם. טור ושו"ע שם.

קסז) מ"א סקי"ב. ט"ז שם.

קסח) רשב"ם שם ד"ה בלע מרור. ט"ז שם. וכדלעיל סי' תעג ס"ל.