כז

כז ואפילו אם המרור כרוך סביב המצה ונמצא שהוא חוצץ בין המצה לבית הבליעה אין בכך כלוםקעב כיון ששניהם מיני מאכל הרי הן כמין אחד ומין במינו אינו חוצץקעג אבל אם כרך המצה בסיב ובלעה לא יצאקעד שהסיב שאינו מין מאכל חוצץ בין המצה לבית הבליעהקעה ואין דרך אכילה בכךקעו:


קעב) רשב"ם שם סוד"ה בלע מרור.

קעג) פר"ח ס"ג, ע"פ כס"מ הל' שאר אבות הטומאות פ"ג ה"ה. וכדלקמן סי' תקפו סוף סט"ו. סי' תרנא ס"ה.

קעד) רבא שם. טור ושו"ע שם.

קעה) פר"ח שם. וראה גם רשב"ם שם ד"ה כרכן.

קעו) ר"ן (כה, ב) ד"ה גרסי' (טור ו)שו"ע שם.