ג

ג אעפ"י שבכל יו"ט חייב האדם לבצוע על לחם משנה כמו שיתבאר בסימן תקכ"טיא מכל מקום בליל פסח יש אומריםיב שאין צריך כי אם אחת ומחצה לפי שמה שדרשו חכמיםיג ממה שכתוביד לחם עני חסר וא"ו שתהא המצה פרוסה כדרכו של עני לא דרשו אלא לגרוע מלחם משנה שאחת מהם לא תהיה שלימהטו ויש אומריםטז שלא דרשו אלא להוסיף על לחם משנה שמלבד ב' מצות שלימות שצריך לבצוע עליהן כמו בשאר יום טוב צריך להיות עוד פרוסה אחת משום לחם ענייז וכן המנהג פשוטיח ואין לשנות אלא בשעת הדחקיט כמו שיתבאר בסי' תפ"בכ:


יא) בשוע"ר שם לא נזכר, רק בשו"ע ס"א. וראה גם לעיל סי' קסז ס"ג. סי' רעד ס"ב. סי' תעג סכ"ד.

יב) רי"ף (כה, ב). רמב"ם פ"ח ה"ו. ב"י ד"ה ומ"ש שיש בשם שו"ת הרשב"א.

יג) ברייתא קטו, רע"ב. וראה גם לעיל סי' תעג סל"ו.

יד) דברים טז, ג.

טו) רי"ף שם.

טז) רש"י ורשב"ם קטז, א ד"ה אף כאן. תוס' קטז, א ד"ה מה. רא"ש פ"י סי' ל. טור ושו"ע ס"א.

יז) רא"ש שם.

יח) דרכי משה  ס"ק ה. ב"ח סוף הסי'.

יט) ח"י סי' תפב סוף סק"ד. וראה גם מ"א שם סק"ב.

כ) ס"ז. וראה שם ס"ד.