ד

ד וצריך שיאחז שתי השלימות בידוכא בשעת ברכת המוציאכב והפרוסה תהיה בין שתי השלימותכג ולא יניח הפרוסה מלמעלה לפי שבתחלה צריך לברך המוציא ואח"כ על אכילת מצהכד וברכת המוציא היא על השלימה וברכת על אכילת מצה היא על הפרוסהכה שהיא לחם עני ואם הפרוסה תהיה מלמעלה יצטרך לעבור על המצות כשיברך המוציא בתחלהכו:


כא) ראה שבת קיז, ב ורש"י ד"ה נקיט. וכדלעיל סי' רעד ס"ב. וראה לעיל סי' קסז ס"ז (בימינו, וטוב שיתן עליו שתי ידיו). לקוטי טעמים ומנהגים להגש"פ ד"ה ויאחזם (בימינו). אוצר מנהגי חב"ד ליל הסדר ע' קעו אות קכא (בשתי ידיו).

כב) ראה רש"י ורשב"ם פסחים קטז, א ד"ה אף כאן. לעיל סי' רעד ס"ב (במוסגר). לעיל סי' קסז ס"ו.

כג) רא"ש פ"י סי' ל . טור סוף הסי' ושו"ע ס"א. וכ"ה בסידור.

כד) סדר ר' עמרם גאון ד"ה ומברך. וראה לקוטי טעמים ומנהגים להגש"פ ד"ה מוציא מצה. וראה עוד שם ד"ה על אכילת מצה לענין נוסח הברכה. ולעיל סי' תלב ס"ד.

כה) סדר רב עמרם גאון שם. רש"י ורשב"ם שם. ר"י בתוס' שם ד"ה מה. רא"ש שם. טור. וראה לקמן ס"ה (שדעה זו היא עיקר).

כו) ראה טור סי' תעג (שיפגע בשלמה תחלה). לבוש שם ס"ו וכאן סוף ס"ז. וכ"ה לעיל סי' תנח ס"ז. וראה לעיל סי' רעד ס"ב.