ח

ח וכל זה לכתחלהמז אבל בדיעבד אפילו לא אכל אלא כזית אחד בלבד בין מהשלימה בין מהפרוסה ואפילו אכל בזה אחר זה באכילות הרבה אם אין מתחלת אכילה ראשונהמח עד סוףמט אכילה אחרונה יותר מכדי אכילת פרס דהיינו ג' ביציםנ (עיין סי' תרי"בנא) יצא ואפילו השיח הרבה באמצע הכזית בין אכילה לאכילה אין צריך לחזור ולברך על אכילת מצה ואין צריך לומר המוציא כיון שלא השיח בין ברכה לתחלת האכילה (עיין סי' תל"בנב):


מז) מ"א ס"ק ד.

מח) ברייתא קיד, ב. טור ושו"ע ס"ו. מ"א שם בשם מהרי"ל סדר ההגדה (ע' קי, בשינויי נוסחאות). וראה גם לקמן יד.

מט) מ"א סקט"ו. ח"י סקכ"ב.

נ) רמב"ם פ"א ה"ו. רשב"א תורת הבית הארוך ב"ד ש"א יב, א.

נא) סעיף ד (ב' דעות, ג' או ד' ביצים, ובשל תורה הלך אחר המחמיר). וראה גם לעיל סי' תמב ס"א, ובמנין המצוות שלפני סי' תכט, בשוה"ג מכת"י. סדר ברה"נ פ"ח ה"ב.

נב) ס"ז (לענין ברכת המצוות). וראה גם לעיל סי' קסז ס"ט (לענין ברכת המוציא). לקמן סי"ח (לענין הפסק קודם אכילת כורך ואפיקומן).