ג

ג ועכשיו שאין לנו פסח צריך כל אחדיד לאכול כזיתטו [מצה] זכר לפסחטז מלבד המצה שאכל לשם אכילת מצה וצריך לאכול כזית זה לאחר גמר כל הסעודה כמו הפסחיז ולא יאכל אחריו שום מאכליח כמו אחר הפסחיט וכזית זה נקרא אפיקומןכ.

ולכתחלה טוב לאכול שני זיתיםכא אחד זכר לפסח ואחד זכר למצה הנאכלת עם הפסחכב ואם קשה עליו לאכול שני כזיתים על כל פנים לא יפחות מכזיתכג:


יד) שו"ע ס"א. וראה לעיל סי' תנח ס"י שצריך כזית לכל אחד מבני ביתו. וכ"ה בסידור: ויחלקו לכל בני ביתו לכל אחד כזית.

טו) רמב"ם פ"ו הי"א. פ"ו ה"ט. טור ושו"ע שם.

טז) רא"ש שם. טור ושו"ע שם. וראה גם לעיל סי' תעג סל"ה.

יז) רא"ש שם. טור ושו"ע שם.

יח) שמואל שם קיט, ב וכלישנא קמא. רי"ף (כז, א). רמב"ם פ"ח ה"ט. רא"ש שם. טור ושו"ע סי' תעח ס"א. וראה גם לקמן שם ס"א.

יט) רא"ש שם.

כ) ב"י סי' תעח ד"ה וזהו שכתב. וראה לבוש שם ס"א.

כא) מהרי"ל סדר ההגדה. דרכי משה  ס"ק א. ב"ח ד"ה ומ"ש ויש אומרים. ט"ז ומ"א סק"א.

כב) ב"ח שם. מ"א שם (לצאת גם לדעת רש"י ורשב"ם שם ד"ה אין מפטירין, שהוא זכר למצה הנאכלת עם הפסח).

כג) מהרי"ל שם. דרכי משה שם. ט"ז ומ"א שם. ובסידור: ואח"כ יקח האפיקומן ויחלקו לכל בני ביתו לכל אחד כזית. וראה לקוטי טעמים ומנהגים שם, שאם קשה לו לאכול שני זיתים ואוכל רק כזית אחד, עליו להתנות שהוא זכר ע"פ הדעה שהלכה כמותה. וראה שלחן המלך ח"ב ע' קח הערה 5.