ד

ד האפיקומן צריך לאכלו בהסיבהכד ויש אומריםכה שאין צריך ויש לסמוך על דבריהם לענין דיעבדכו שאם שכח ואכלו בלא הסיבה אין צריך לחזור ולאכול:


כד) רא"ש פ"י סי' כ. טור סי' תעח. שו"ע ס"א. וראה גם לעיל סי' תעב סי"ד. וכ"ה בסידור.

כה) משמעות רמב"ם פ"ז ה"ח.

כו) פר"ח ס"א. וכדלעיל סי' תעה ס"כ באכילת כורך.