ה

ה יש נוהגין ליטול האפיקומן כרוך במטפחת ומשלשלין אותו לאחוריהם על כתפיהם והולכין בבית כד' אמות ואומרים כך היו אבותינו הולכין משארותם צרורות בשמלותם על שכמםכז ואח"כ אוכלין אותו ובמדינות אלו אין נוהגין כןכח אלא מוציאין אותו מתחת המפה שהצניעוהו שם ואוכלין אותוכט:


כז) שמות יב, לד. שו"ת רש"ל סי' פח. וראה לעיל סי' תעג סוף סל"ה.

כח) ח"י סוף סק"א.

כט) טור ושו"ע ס"א. וכדלעיל שם.