תעח שלא לאכול אחר אכילת אפיקומן ובו ו' סעיפים:

ב

ב לא יאכל האפיקומן בשני מקומותיג ואפילו בחדר אחד לא יאכלנו בב' שולחנותיד מקצתו בשולחן זה ומקצתו בשולחן זה לפי שהאפיקומן הוא זכר לפסחטו ואסור לאכול מן הפסח בשני מקומות שנאמרטז בבית אחד יאכל:


יג) רשב"ם קכ, א ד"ה ישנו. רא"ש פ"י סי' לד (וראה קרבן נתנאל שם אות ח). טור. רמ"א ס"א.

יד) מ"א סק"ב.

טו) כדלעיל סי' תעז ס"ג.

טז) שמות יב, מו. רבי יהודה בברייתא פו, א.