ה

ה וכל זה כשנרדמו בשינה אבל אם נתנמנמו בלבד וניעורוכד וכן יחיד שמיסב ונתנמנם וניעור יכולין לחזור ולאכולכה ואיזהו מתנמנם ישן ואינו ישן ניעור ואינו ניעור כגון שאם קורין אותו והוא עונהכו ואינו יודע להשיב דבר שצריך להרהר קודם שישיבכז וכשמזכירין אותו הוא נזכר כגון ששואלין אותו באיזה מקום הנחת חפץ פלוני ואינו יודע להרהר ולזכור בעודו מתנמנם באיזה מקום הניחו וכשמזכירין אותו ואומרים לו הנחת במקום פלוני הוא נזכר ואומר הן או לאוכח וכיוצא בזה:


כד) רמב"ם ושו"ע שם, כרבי יוסי במשנה שם דאסיפא קאי.

כה) עובדא דרבה שם.

כו) גמרא שם. מ"א סק"ד.

כז) רש"י בתענית דף יב, ב ד"ה אהדורי.

כח) רשב"ם פסחים שם ד"ה לאהדורי.