תפ סדר כוס רביעי ובו ה' סעיפים:

א

א אחר ששתה כוס של ברכת המזון צריך למזוג כוס רביעי לגמור עליו ההללא וההגדה ומתחיל מלא לנוב בלא ברכהג עד סוף ההלל.

ואחר כך אומר עליו ברכת השירד יש מפרשיםה דהיינו יהללוךו וחותם ברוך אתה ה' מלך כו'ז ויש אומריםח דהיינו נשמת כל חי כו' ישתבח כו' וחותם ברוך אתה ה' כו' הבוחר כו'ט ומנהג העולם כשני הפרושים וכמו שיתבאר.

וצריך לומר עליו גם כן הלל הגדולי דהיינו מהודו לה' כי טוביא עד על נהרות בבליב שהם כ"ו כי לעולם חסדויג ולא יאמר רננו צדיקיםיד (ויש אומריםטו דהיינו מהללויה הללו את שם ה'טז עד על נהרות בבל וכן נהגו עכשיויז).

ומנהג העולם במדינות אלו לומר הלל הגדול באמצע ברכת השיר דהיינו שמיד אחר גמר הלל אומרים יהללוך עד אתה אל ואינו חותם ברוך אתה ה' מלך מהולל בתשבחות מאחר שעתיד לחתום אחר ישתבח ברוך אתה ה' אל מלך גדול (ומהולל) בתשבחות ולמה יחתום ב' פעמים בענין אחדיח ואם שכח וחתם ביהללוך לא יחתום ברוך אתה ה' בישתבחיט ואח"כ אומרים הלל הגדול ואח"כ נשמת כו' ישתבח כו' וחותם ברוך אתה ה' כו' הבוחר כו'כ.

ויש נוהגיןכא שלא לומר יהללוך מיד לאחר גמר הלל אלא אומרים הלל הגדול מיד לאחר גמר ההלל ואח"כ נשמת וישתבח עד ועד עולם (אתה אל) ואינו חותם בחתימת ישתבח אלא אומר יהללוך כולו עד סופו עם החתימה של יהללוך ואם שכח וחתם בישתבח יאמר אחר כך יהללוך בלא חתימהכב:


א) משנה קיז, ב. טור ושו"ע.

ב) טור ושו"ע.

ג) רא"ש פ"י סי' לב, ובהל' פסח בקצרה (קלה, ב), ובשו"ת כלל יד סי' ו ד"ה וכשמביאין. טור כאן ובסי' תעג. ח"י ס"ק א. וראה לקמן סי' תפז ס"ח, שיש נוהגים לגמור את ההלל בביהכ"נ בברכה.

ד) משנה שם. רמב"ם פ"ז ה"י. טור.

ה) רב יהודה קיח, רע"א. רי"ף שם (כו, ב: ומנהגא דעלמא כרב יהודה). רמב"ם פ"ח ה"י.

ו) שבסוף ההלל.

ז) רשב"ם שם ד"ה יהללוך. טור.

ח) רבי יוחנן שם.

ט) סמ"ג עשין מא (בכוס חמישי). טור סי' תפא. ב"י סי' תפו ד"ה ומ"ש וגומר (בקושיתו, בכוס רביעי). לבוש שם (בכוס רביעי). וכ"ה בנוסח ההגדה.

י) ברייתא שם וכגירסת רשב"ם שם.

יא) תהלים קלו, א.

יב) שם קלז, א. רב יהודה בגמרא שם.

יג) טור ושו"ע. וראה לקוטי טעמים ומנהגים להגש"פ ד"ה כי לעולם: יש לכוין בשם הוי' במזמור זה, כלומר מהודו עד ויוצא ישראל יכוין ביו"ד של שם הוי', ומפסוק ויוצא ישראל עד למוליך בה"א שם של הוי' וכו' עד סוף המזמור.

יד) תוס' שם ד"ה מהודו. שו"ת מהר"י ווייל סי' קצג. דרכי משה. ט"ז ומ"א סק"א.

טו) רב אחא בר יעקב שם.

טז) תהלים קלה, א.

יז) בנוסח ההגדה אינו.

יח) רא"ש פ"י סי' לב, בשם ה"ר חיים כהן. טור. מהרי"ל סדר ההגדה (ע' קכא). לבוש. מ"א סק"ב.

יט) כדלקמן בסוף הסעיף.

כ) וכ"ה בנוסח ההגדה.

כא) ב"י סי' תפו בשם ר"מ עראמה. שו"ע כאן.

כב) ט"ז ריש סי' תפא.