ג

ג יש אומריםכה שצריך לשתות הכוס מיד לאחר חתימת ישתבח או יהללוך שלאחר ישתבחכו קודם אמירת הפיוטים שנוהגין לומרכז שהרי תקנת חכמים היתה לגמור ההלל וברכת השיר על כוס ד'כח וא"כ אין להפסיק ביניהם בפיוטים שאינן מתקנה כלל אבל אין נוהגין כן במדינות אלוכט:


כה) רש"ל בתשובה סי' פח. ב"ח סוף הסי'. ט"ז סק"א. עולת שבת. וכ"ה בסידור.

כו) כב' המנהגים דלעיל ס"א.

כז) ראה ספר המנהגים - חב"ד ע' 41, שאין נוהגין בחב"ד לאמרם כלל.

כח) כדלעיל ס"א.

כט) תשב"ץ סוס"י צט. מ"א סק"ב. ח"י סק"ה.