ד

ד נוהגין לומר שפוך חמתך וגו'ל קודם שמתחיל לא לנולא ופותחין הדלתלב כדי לזכור שהוא ליל שימוריםלג ואין מתייראין משום דברלד ובזכות אמונה זו יבא משיח וישפוך הקב"ה את חמתו על הגויםלה:


ל) תהלים עט, ו-ז. וכ"ה בנוסח ההגדה, בתוספת שני פסוקים: "שפך עליהם גו' (תהלים סט, כה), ו"תרדוף באף גו'" (איכה ג, סו). ואין צריך לעמוד (ספר המנהגים - חב"ד ע' 41).

לא) סדר רב עמרם גאון. ר"ן (יט, א) ד"ה מארבעה. בחיי פר' וארא עה"פ (ו, ח) והבאתי. אבודרהם. רמ"א. וראה לקוטי טעמים ומנהגים להגש"פ ד"ה שפוך (הב').

לב) ובסידור: מוזגין כוס ד' ופותחין הדלת ואומר שפוך גו'. וראה ספר המנהגים - חב"ד ע' 41: מנהג בית הרב (כשחל בחול לוקחים נרות דולקים ו)הולכים לפתוח כל הדלתות שבין החדר שבו עורכים הסדר עד החצר, ואומרים שפוך, השלוחים אומרים אותו ליד הדלת, בחזרת השלוחים מתחילין לא לנו.

לג) דרכי משה בשם מהר"י ברונא. רמ"א. וראה לקמן ס"ה.

לד) ראה לבוש.

לה) רמ"א. וראה דרכי משה.