ה

ה ובקצת מקומות נוהגיןלו שלא לנעול החדרים שישנים שם בליל פסח כי הוא ליל שמורים לכל בני ישראל לדורותםלז להוציאם מגלות הזהלח ואם יבא אליהו ימצא פתח פתוח ונצא לקראתו במהרה ואנו מאמינים בזה ויש באמונה זו שכר גדוללט ובמקומות שמצויין גנבים אין לסמוך על הנסמ כמו שנתבאר בסי' תל"גמא.

ונוהגין במדינות אלו למזוג כוס אחד יותר מהמסובין וקורין אותו כוס של אליהו הנביאמב:


לו) אור זרוע ח"ב סי' רלד, בשם רב ניסים גאון, בשם אביו. מהרי"ל סדר ליל שני (ע' קכג). ספר המנהיג הל' פסח סי' ב. מ"א סי' תפא ס"ק ב. ח"י סק"ו.

לז) שמות יב, מב. וראה גם לקמן סי' תפא ס"ב.

לח) ראה ר"ה יא, ב ורש"י שם ד"ה המשומר.

לט) ספר המנהיג שם. ח"י שם.

מ) מ"א שם. ח"י שם.

מא) סל"ב (במוסגר).

מב) ח"י סוף סק"ו. וראה לקו"ש חכ"ז ע' 52. שלחן המלך ח"ב ע' קיב. ספר המנהגים - חב"ד ע' 41 (מזיגת כוס זה אחר ברכת המזון). לקוטי טעמים ומנהגים להגש"פ ד"ה כוסו. המלך במסיבו ח"א ע' רפה.