תפא שלא לשתות אחר ארבע כוסות ובו ב' סעיפים:

ב

ב נוהגין שלא לקרות על מטתו רק ברכת המפיליט ופרשת שמעכ שפרשה זו מוזכרת בגמראכא אבל לא שאר דברים שנוהגין לקרות בשאר לילות כדי להגןכב כי לילה זה לילה המשומרת היא מן המזיקיןכג ומכל מקום אם כשקרא קריאת שמע בבית הכנסת לא היה עדיין לילה ממש צריך לחזור ולקרות כל הג' פרשיות על מטתוכד כמו שנתבאר בסי' רל"הכה עיין שם:


יט) מהר"י ווייל סי' קצג בסופו. מ"א סק"ב.

כ) רמ"א ס"ב. מ"א שם.

כא) ברכות ס, ב. מ"א שם. וראה לבוש ס"ב.

כב) רמ"א שם. וראה ספר המנהגים - חב"ד ע' 42 שבלילה השני קורין קריאת שמע שעל המטה כמו בכל יו"ט.

כג) רב נחמן בר יצחק קט, ב. רמ"א שם. וראה גם לעיל סי' תפ ס"ה.

כד) מ"א שם.

כה) סימן זה בשוע"ר לא הגיע לידינו, וראה שו"ע שם ס"א ומ"א סק"ב. לעיל סי' רסז ס"ד ובקו"א סק"א. לקמן סי' תפט סי"ז.