ז

ז מי שאין לו רק שלש מצות שמורות לשני הלילות ואין מצה אחת מספקת לו בליל ראשוןלח לחלק ממנה לכל בני ביתו שלשה כזיתים לאכילת מצה ולכריכה ולאפיקומן יפרוס מצה אחת חציה לאכילת מצה וחציה לאפיקומןלט ואחר אכילת המרור יעשה כריכה בחצי מצה ממצות השלימות וישתיירו לו מצה אחת ומחצה לליל שנימ ויברך המוציא ועל אכילת מצה על הפרוסה שעל גבי השלימהמא ויחלק ממנה כזית לכל אחד מבני ביתו דכיון שהוא שעת הדחק יש לסמוך על האומרים שבליל פסח אין צריך לחם משנה שלימות כמו שנתבאר בסי' תע"המב ומהשלימה יעשה הכריכה והאפיקומן:


לח) מ"א סק"ב.

לט) ראה לעיל סי' תעג סל"ה.

מ) מ"א שם.

מא) ב"י סי' תעה ד"ה ומ"ש שיש, בשם הרשב"א.

מב) סעיף ג.