תפג דין מי שאין לו יין ובו ו' סעיפים:

א

א מי שאין לו ייןא ולא שום משקה שהוא חמר מדינהב יקדש על הפת קודם אמירת ההגדה וקודם קידוש יבצע מצה האמצעית לשניםג חציה יצניע לאפיקומןד וחציה ישים בין שתי השלימות ויאחז שלשתן בידו דהיינו שיאחז בעליונה מלמעלה ובתחתונה מלמטה והפרוסה ביניהן ויברך המוציא ואח"כ יכול להשמיט ידו מתחת התחתונה ויניח שתי ידיוה על גבי העליונה ויאמר קידוש היום ושהחיינו ואם חל במוצאי שבת אומר יקנה"זו ואח"כ יאחז בעליונה ובפרוסה שתחתיה ויברך על אכילת מצה ויבצע משתיהן יחד ויאכל כזית מזו וכזית מזו כמו שנתבאר בסי' תע"הז עיין שם הטעם לכל זה.

ולמה אינו מברך על אכילת מצה מיד אחר המוציא לפי שקידוש היום הוא תדיר יותר מברכת על אכילת מצהח שהוא נוהג בכל יו"ט ושבת וכל התדיר מחבירו קודם את חבירוט:


א) רי"ף (כז, א). טור ושו"ע.

ב) רמ"א.

ג) מ"א סק"א.

ד) ח"י סק"ג.

ה) רי"ף שם. טור ושו"ע.

ו) מ"א סוף סק"א. וכדלעיל סי' רצו סי"א (שיכול לומר יקנה"ז על הפת).

ז) סעי' ד-ה.

ח) ר"ן שם ד"ה ומאן דלית. ב"י ריש הסי'. לבוש.

ט) משנה הוריות יב, ב. וכדלעיל סי' כה ס"ב וש"נ.