ג

ג ואחר הכריכה אוכל כל סעודתו ואח"כ אפיקומן וברכת המזון וגומר ההלל וההגדה ולא יאמר הברכה שבחתימת יהללוךכב או שבחתימת ישתבחכג לפי שהברכה זו לא נתקנה בליל פסח אלא על הכוסכד משא"כ ברכת אשר גאלנו שמברך אותה אף בלא כוס לפי שנתקנה כנגד ברכת שעשה נסים לאבותינוכה שמברכין על כל הנסיםכו בלא כוס:


כב) ארחות חיים הל' סדר ליל פסח סי' ז. מ"א ריש הסי'.

כג) ראה לעיל סי' תפ ס"א.

כד) ארחות חיים שם. ח"י סק"ד.

כה) דרכי משה  ס"ק א. ח"י שם.

כו) דרכי משה שם. וכדלעיל סדר ברה"נ פי"ג ה"א.