ד

ד וכל זה כשאין לו יין כלל ולא שום משקה שהוא חמר מדינה אבל אם יש לו כוס אחד ייןכז או חמר מדינהכח יקדש עליו ולא יקדש על הפת אף אם בשאר ימים טובים ושבתות הוא מקדש על הפתכט מכל מקום בלילה זה כשתקנו חכמים ד' כוסות תיקנו לקדש על היין ולא על הפתל:


כז) מ"א ריש הסי'.

כח) רמ"א.

כט) ולא על חמר מדינה, כדלעיל סי' ערב סי"א.

ל) ולכן עדיף לקדש על חמר מדינה ולא על הפת. וראה גם דרכי משה ורמ"א.