ה

ה ואם יש לו שני כוסות יקדש על הראשון ואח"כ יאמר ההגדה בלא כוס וברכת המזון יברך על כוס השנילא.

ואף שאין מעבירין על המצותלב והיה ראוי לומר ההגדה על כוס שני מכל מקום כיון שתקנו חכמיםלג בליל זה כוס לברכת המזון וכוס להגדה ושני כוסות הללו שקולין הן ששניהם מתקנת חכמים בלילה זה א"כ כשלא נשאר לו רק כוס אחד ראוי יותר לברך עליו ברכת המזון שאף בלא תקנה זו יש אומרים שכל ברכת המזון טעונה כוס אפילו ביחיד כמו שנתבאר בסי' קפ"בלד.

אבל כשאין לו רק כוס אחד בלבד מקדש עליו ואינו מניחו לברכת המזון ומקדש על הפת לפי שיש אומרים שאין מקדשין על הפת כלל כמו שנתבאר בסי' ער"בלה:


לא) מ"א שם.

לב) גמרא סד, ב. וראה גם לעיל סי' לו אות ט. סי' עדר ס"ב. סי' תעג סכ"ו. לקמן ס"ו.

לג) גמרא קיז, ע"ב.

לד) סעיף א.

לה) סעיף יא.