ו

ו ואם יש לו ג' כוסות מקדש על אחד ואומר ההגדה על אחד וברכת המזון על אחדלו ואינו מניח אחד להלל שלאחר ברכת המזון (כדי לומר עליו יהללוךלז) לפי שאין מעבירין על המצות.

ואם יש לו ארבע כוסות ישתה כולם בליל ראשון ולא יניח אחד מהם לליל שני לפי שליל ראשון הוא עיקרלח שאנו בקיאין בקביעת החודש ויודעין אנו שיום ראשון הוא קודש והשני חול ואין אנו נוהגין בו קודש אלא כדי שלא לזלזל במנהג אבותינולט:


לו) מ"א שם.

לז) כדלעיל ס"ג.

לח) מ"א סי' תעב סקי"ד. וראה גם לקמן סי' תרלט סי"ט. וראה לעיל סי' תעה ס"ל.

לט) ביצה ד, ב. וראה לקמן סי' תרמט סכ"א.