תפד מי שרוצה לעשות הסדר בהרבה בתים ובו ו' סעיפים:

א

א מי שרוצה לעשות הסדר בהרבה בתיםא לפי שאין בהם מי שיודע לקדש ולומר ההגדה והלל וברכת המזון וצריך להוציאם ידי חובתם כיצד יתנהג יעשה הסדר תחלה בביתו עד לאחר שתיית כוס ברכת המזון ואז אם ירצה לילך לבית אחר יקח כוסו של אחד מבני הבית ויברך עליו בורא פרי הגפן וקידוש היום ושהחיינו ויחזיר להם הכוס וישתו כל אחד מכוסו אבל הוא לא יטעום כלום מהכוסב שהרי כבר אכל האפיקומן בביתוג וגם עדיין לא גמר ההלל בביתו ואסור לשתות יין קודם גמר ההללד.

ואף על פי כן יכול הוא לברך להם בורא פרי הגפן אף שאינו טועם עמהם כלום לפי שברכת בורא פרי הגפן זו שעל כוס של קידוש אינה כשאר ברכות הנהנין שאינן חובה על האדם ולכן אם הוא אינו נהנה כלום אינו יכול לברך כדי להוציא את מי שאינו יודע לברך כמו שנתבאר בסי' קס"זה אבל ברכת בורא פרי הגפן זו היא חובה כמו קידוש ולכן דינה כמו קידוש עצמו שיכול לקדש לאחריםו שאינן יודעין לקדשז אף שהוא עצמו אין צריך לקידוש זה כמו שנתבאר בסי' רע"גח ע"ש:


א) רי"ף (כז, א). טור ושו"ע.

ב) רי"ף (כז, ב). טור ושו"ע.

ג) רי"ף שם. מ"א סק"ב. וכדלעיל סי' תעח ס"א שאסור לאכול אחר האפיקומן.

ד) כדלעיל סי' תעט ס"ג.

ה) סעיף כג.

ו) ר"ה דף כט, ע"ב. רי"ף שם. טור. ט"ז סק"א.

ז) טור סי' רעג בשם בה"ג הל' קידוש (יג, ד). שו"ע שם ס"ד.

ח) סעיף ו, וסי' קסז שם.