ד

ד ואח"כ ילך לביתו לגמור ההלל וההגדה לבני ביתוכז ואח"כ ילך לבתיהם לגמור להם ההלל וההגדה והם שותים כוס רביעי והוא אינו שותה עמהם כיון שכבר שתה ד' כוסות.

(ואם הוא רוצה יכול להקדים לגמור ההלל והגדה בבתיהם ויכול לשתות כוס רביעי בבית אחד מהםכח.

ואם הם אינן יודעין לברך ברכת המזון יקרא הוא עמהם כל ברכת המזון מלה במלהכט ואינו כמברך לבטלה כיון שהן עונין אחריו כל מלה ומלהל והרי הוא כמקרא את הקטן ומלמדו ברכת המזון אחר אכילתולא ואח"כ ילך לביתו לגמור ההלל וההגדה לבני ביתו והם שותים כוס הרביעי והוא אינו שותה עמהם אם כבר שתה באחד מהבתים):


כז) רי"ף שם. טור ושו"ע.

כח) כדלעיל סי' תפ ס"ב.

כט) הרי"ץ גיאת (ח"ב ע' קה). טור בשם הרא"ש. שו"ע.

ל) הרי"ץ גיאת שם. טור. ט"ז ס"ק ג.

לא) ראה לעיל סי' רטו ס"ב, וש"נ.