ה

ה ואם הוא רוצה יכול לגמור ההלל והגדה מתחלה בביתו ואח"כ ילך לבתים אחריםלב לקדש להם ולומר להם ההגדה והלל ולא יטעום עמהם אף מן הכוס רביעי אם כבר שתה כוס הרביעי בביתו.

ואם הוא רוצה להקדים לעשות כל הסדר בבתים אחרים ולילך אח"כ לביתו להתחיל הסדר מקידוש ואילך הרשות בידו ויזהר שלא לטעום כלום בבתיהםלג שאסור לטעום קודם קידושלד והוא אינו יוצא במה שמקדש בבתיהם כיון שאינו סועד שם בבתיהם ואין קידוש אלא במקום סעודהלה:


לב) טור ושו"ע.

לג) רי"ף שם. טור ושו"ע.

לד) מ"א סק"ד. וכדלעיל סי' רעא ס"ט.

לה) כדלעיל סי' רעג ס"א וס"ו.