ג

ג נשבע שלא לשתות ד' כוסות בליל פסחטז או שלא לאכול בו מרוריז בזמן הזה שהוא מדברי סופריםיח או שלא לאכול מצה בליל שני חלה שבועתו שהשבועה חלה לבטל מצות מדברי סופרים בשב ואל תעשהיט ומכל מקום ראוי לכופו להתיר שבועתו על ידי שאלה וחרטה ולקיים המצוהכ אף אם כלל עמה בשבועה גם דבר הרשותכא:


טז) שיירי כנסת הגדולה ריש הסימן. פר"ח.

יז) ב"ח. שיירי כנסת הגדולה שםם. עולת שבת. פר"ח. ח"י סק"ג בשם אחרונים.

יח) כדלעיל סי' תעה סט"ו.

יט) שו"ת הרא"ש כלל יא סי' ג. טור ושו"ע יו"ד סי' רלט ס"ו.

כ) מהרש"ל בהגהותיו לטור, וב"ח וש"ך סי' רלט סק"כ.

כא) ב"ח (שראוי שישאל). שיירי כנסת הגדולה הגה"ט אות ב. עולת שבת.