תפו דין שיעור כזית ובו ב' סעיפים:

ב

ב צריך ליזהר כשמשער כזית בירקות שיוצא בהם ידי חובת מרור שימעך האויר שבין עלי הירקות וישער שיעור כזית בירקות עצמם ולא באויר שביניהםכא וכן אם יש חלל במצה אין החלל מצטרף לכזיתכב וצריך למעכוכג (אבל אם אין חלל במצה אפילו היא רכה ועשויה כספוג אין צריך למעכוכד):


כא) מהרי"ל סדר ההגדה (ע' קיא). רמ"א ס"א.

כב) מ"א סק"א.

כג) משנה עוקצין פ"ב מ"ח.

כד) משנה שם ובפירוש הר"ש והרמב"ם.