תפז סדר תפלת ערבית של פסח ובו ח' סעיפים:

א

א בכל ימים טובים ערבית שחרית ומנחה מתפלל שלשה ברכות ראשונות ושלשה אחרונות וברכת קדושת היום באמצעא דהיינו שיזכור ענין קדושת היום בתחלת הברכהב ובסופה סמוך לחתימה כדי שיהיה מעין חתימה סמוך לחתימהג ויחתום מקדש ישראל והזמניםד לפי שישראל הם מקדשין הזמנים על פי קביעות החדשים המסור בידםה.

ואף אם לא אמר הנוסח ממש שתקנו חכמים דהיינו אתה בחרתנו כו' ותתן לנו כו' והשיאנו כו' יצא ואין מחזירין אותוו אם (הזכיר קדושת היום באמצע הברכה כגון שהתחיל הברכה ביעלה ויבאז שמזכיר שם קדושת היום לחיים ולשלוםח ביום חג כו' וגםט) חתם מקדש ישראל והזמנים.

אבל אם (לא הזכיר כלל קדושת היום באמצע הברכה קודם החתימה או אפילו אמר כל הנוסח שתיקנו חכמים אלא שבחתימה) טעה ולא אמר מקדש ישראל והזמנים אלא חתם בענין אחר ואפילו טעה וחתם מקדש השבתי אע"פ שגם יום טוב נקרא שבתיא אף על פי כן כיון ששינה ממטבע שטבעו חכמים בעיקר ענין הברכה לא יצאיב וצריך לחזור לראש אותה ברכה אם נזכר לאחר ששהה כדי דיבור אחר חתימתו אבל אם נזכר בתוך כדי דיבוריג יחזור ויאמר מיד מקדש ישראל והזמניםיד ולא יחזור לראש:


א) רמב"ם הל' תפלה פ"ב ה"ה. טור ושו"ע ס"א. וכמו בתפלת שבת, דלעיל סי' רסח ס"ב ואילך.

ב) ראה ביצה יז, ע"א.

ג) שמואל קד, א. כגירסת הרא"ש פ"י סי' יא: כל הברכות כולן כו'. וכדלעיל סי' נט ס"ו וש"נ.

ד) ברכות מט, א. פסחים קיז, ב. טור ושו"ע שם. וראה גם לעיל סי' קפח ס"ח. לקמן סי' תצ סט"ו-ז.

ה) פסחים שם. וראה ביצה יז, א.

ו) ראה לעיל סי' נט ס"א וש"נ (מתי השינוי מעכב).

ז) ב"י ד"ה כתב בא"ח בשם ארחות חיים. שו"ע ס"ג.

ח) בסידור: ולחיים טובים ולשלום.

ט) ראה מ"א סק"ב.

י) תוס' יב, א ד"ה לא. שו"ע ס"א.

יא) כדלקמן סי' תפח ס"א. סי' תקיג ס"א.

יב) ראה מ"א סק"ב. סי' רסח סק"ה.

יג) ראה גם לעיל סי' קיד ס"ח. לקמן סי' תפט סכ"ב. והשיעור ראה לעיל סי' רו ס"ג.

יד) תוס' שם. שו"ע שם.