תפז סדר תפלת ערבית של פסח ובו ח' סעיפים:

ב

ב אבל מי שטעה והתפלל י"ח של חול ביום טוב אם הזכיר יום טוב בברכה אחת מהןטו כגון שאמר יעלה ויבאטז בעבודה והזכיר שם יום טוב זה יצא ואין צריך לחזור לראש אף על פי שלא הזכיר יום טוב בשום חתימה לפי שלא שינה ממטבע שטבעו בעיקר ענין העבודה שהרי מן הדין היה ראוי להתפלל כל י"ח ביום טוב ושבת כמו בחול רק להזכיר קדושת היום בברכה אחת מהן אלא שהחכמים הקילו על האדם ולא הטריחוהו ביום טוב להתפלל כל י"חיז וקבעו ברכה אחת בלבד בשביל קדושת היום כמו שנתבאר בסי' רס"חיח אבל אם לא הזכיר בשום ברכה לא יצא אפילו ביום טוב שנייט:


טו) שו"ע סי' רסח ס"ד. וראה גם לעיל שם ס"ז ובקו"א סק"א.

טז) ב"י שם ד"ה בשם ארחות חיים. שו"ע ס"ג.

יז) ראה ברכות כא, א. רא"ש פ"ג סי' יז בסופו.

יח) סעיף ב.

יט) מ"א סי' רסח סק"ד.