ג

ג אם חל יו"ט בשבת צריך להזכיר גם קדושת שבת בתחלת הברכהכ דהיינו שיאמר ותתן לנו כו'כא את יום השבת הזה כפי נוסחתנוכב או את יום המנוח הזה כפי נוסחאות אחריםכג וסמוך לחתימה צריך לומר שבת ומועדי כו'כד ויחתוםכה מקדש השבת וישראל והזמנים כפי נוסחתנוכו או ישראל בלא וא"ו כפי נוסחאות אחריםכז אבל לא יחתום מקדש ישראל והשבת והזמנים לפי שהשבת היא קדושה מאליה שלא על ידי ישראלכח.

ואם לא (אמר אתה בחרתנו כלל אלא התחיל ביעלה ויבא אם הזכיר בו שבת יצאכט אבל אם לא) הזכיר שבת בחתימה אף שאמר אתה בחרתנו והזכיר בו שבת וגם הזכירו ביעלה ויבא לא יצא וצריך לחזור לראש אם נזכר לאחר ששהה כדי דבור וכן הדין אם טעה וחתם בשבת בלבדל.

ויש חולקין על זה ואומריםלא שאם חתם ביום טוב בלבד או בשבת בלבד יצא כיון שכבר הזכיר שניהם באמצע הברכה קודם החתימה אף שלא הזכיר שניהם בחתימה אלא אחד מהן אין בכך כלום בדיעבד שהרי מי שהתפלל י"ח של חול אם הזכיר יום טוב באחת מהן אע"פ שלא חתם בה ביום טוב יצא בדיעבד לפי שלא שינה ממטבע שטבעו חכמים בנוסח חתימת הברכה כשאומרה בחול והיתה ראויה גם כן ביום טוב כמו שנתבארלב א"כ הוא הדין כשחתם ביום טוב בלבד הרי לא שינה ממטבע שטבעו חכמים בנוסח חתימת הברכה בכל יום טוב ואף שלא הזכיר בה שבת מכל מקום הרי כבר הזכירו באמצע הברכה וגם חתמה במטבע שטבעו בו חכמים בכל יום טוב וגם היום הוא יום טוב וכן כשחתם בשבת בלבד הרי חתם במטבע שתיקנו חכמים בכל שבת וגם היום שבת הוא וגם יום טוב הזכיר כבר באמצע הברכה וטוב לחוש לדבריהם שלא לחזור לראש שלא להכניס עצמו לידי ספק ברכה לבטלה:


כ) ברייתא ביצה יז, א.

כא) רש"י שם ד"ה מתחיל.

כב) מהרי"ל סדר תפלת יו"ט. וכ"ה הנוסח בסידור.

כג) רש"י שם (המנוחה, ובעירובין מ, ב ד"ה ומתחיל: המנוח). טור ושו"ע ס"א.

כד) כדלעיל ס"א. וכ"ה בסידור.

כה) רב יוסף בגמרא שם, כרבי, וכדתריץ רבינא. טור ושו"ע שם.

כו) רמב"ם הל' תפלה פ"ב ה"ה. טור ושו"ע שם. וכ"ה בסידור.

כז) ח"י סק"ג, שכ"ה הנוסח בגמרא שם ובטור.

כח) רבינא ביצה יז, א.

כט) ב"י ד"ה כתב בא"ח בשם ארחות חיים. רמ"א ס"ג.

ל) פר"ח ס"א ד"ה ומ"ש וחותם.

לא) כנסת הגדולה הגה"ט. ח"י סק"ד.

לב) סעיף ב.