ד

ד כשחל בשבת אין הש"ץ חוזר לומר ברכת מעין שבע אחר תפלת ערביתלג לפי שלא נתקנה אלא בשביל אותו שאיחר לבא לבית הכנסת שיסיים את תפלתו בעוד שהש"ץ אומר ברכה זו כדי שלא ישאר לבדו בבית הכנסת שלא יוזק שם כמו שנתבאר בסי' רס"חלד וליל פסח אין צריך לזה כי הוא ליל שימורים מן המזיקיןלה:


לג) המנהיג הל' פסח סי' נב, בשם רבנו ניסים. טור ושו"ע סוף ס"א.

לד) סי"ג, וש"נ. ולענין שאר יו"ט, ראה שם סי"ד.

לה) פסחים קט, ב. המנהיג שם. טור. מ"א סק"ג.