ה

ה כשחל בשבת יש אומריםלו שאין צריך להזכיר שבת ביעלה ויבא כיון שכבר הזכירו פעם אחת בותתן לנו למה יחזור ויזכירנו ביעלה ויבא שהרי יעלה ויבא לא נתקן כלל בשביל שבת אלא בשביל יום טוב.

ויש אומריםלז שצריך לחזור ולהזכירו לכתחלה ביעלה ויבא כמו שחוזר ומזכיר בו יום טוב (שאינו דומה לראש חודש שחל בשבת שאין מזכירין שבת ביעלה ויבא מטעם שנתבאר בסימן תכ"הלח) וכסברא זו יש לנהוג לכתחלהלט שהרי אף לסברא הראשונה אין שום חשש איסור אם חוזר ומזכירומ ולסברא האחרונה צריך להזכיר נמצא כשמזכיר יוצא ידי שניהם.

אבל בברכת המזון אין צריך להזכיר שבת ביעלה ויבאמא כיון שכבר אמר רצה בשביל שבת למה יזכירנו פעם ב'מב הרי גם יום טוב אינו מזכיר בברכת המזון כי אם פעם אחד בלבד דהיינו ביעלה ויבאמג שנתקן בברכת המזון בשביל יום טוב בלבד ולא בשביל שבת כמו שנתקן רצה בברכת המזון בשביל שבת בלבד ולא בשביל יום טוב:


לו) שו"ת מהרי"ל סי' ג. רש"ל ביש"ש ביצה פ"ב סי' יג. ב"ח. מ"א סק"ה.

לז) ב"י ד"ה כתב בא"ח. רמ"א ס"ג. ט"ז סק"ב. פר"ח ס"ג.

לח) סימן זה בשוע"ר לא הגיע לידינו, וראה שו"ע שם ס"א, דרכי משה כאן אות א, וט"ז ריש ס"ק ב.

לט) וכ"ה בסידור.

מ) ראה ט"ז סוף סק"ב.

מא) טור ושו"ע סי' קפח ס"ה. לעיל שם ס"ו. וכ"ה בסידור.

מב) ראה דרכי משה  ס"ק א בשם ב"י. ב"י סי' קפח ד"ה ומ"ש ובר"ח, בשם סמ"ג עשין כז (קט, ג). לעיל שם (טעם נוסף).

מג) סמ"ג שם. טור ושו"ע שם. וראה גם לעיל שם. וכ"ה בסידור.