ו

ו כשחל בשבת נוהגין במדינות אלו לומר שני פעמים באהבה דהיינו ותתן לנו ה' אלהינו באהבה שבתות למנוחה כו' באהבה מקרא קודש כו'מד אבל כשחל בחול אומרים פעם אחת בלבד דהיינו באהבה מועדים לשמחה כו'מה את יום חג המצות הזה זמן חירותנו כו'.

בקצת מדינותמו אומרים את יום חג המצות הזה את יום טוב מקרא קודש הזהמז זמן חירותנומח זכר ליציאת מצרים כו'.

ובמוסף של חול המועד נוהגין שם לומר את יום מקרא קודש כו'מט ולא יום טוב לפי שחול המועד אינו נקרא יום טוב ולפיכך אין לומר בחול המועד בברכת המזון הרחמן הוא ינחילנו ליום שכולו טובנ:


מד) ראה לקמן סי' תקפב סט"ו (לענין ר"ה), וסי' תריט סי"ב (לענין יוה"כ).

מה) לבוש ס"א.

מו) ראה לקמן סי' תצ ס"ג שבמקצת מדינות אין אומרים כו', ע"ש.

מז) מסכת סופרים פי"ט ה"ג. טור סי' תקפב בשם מנהג ספרד. ב"י כאן ריש הסי'. שו"ע ס"א. וכ"ה בסידור (ואת יום טוב כו').

מח) מקרא קדש, כדלעיל ריש הסעיף. וכ"ה בסידור.

מט) טור שם. שו"ע סי' תצ ס"ג. וכ"ה בסידור (ואת יום כו'). וראה לקמן סי' תקכט ס"ה. לעיל סי' רמב ס"א וש"נ.

נ) מ"א סי' תצ סק"א.