ז

ז נוהגין שאין השליח צבור מקדש בבית הכנסת בליל פסחנא אף במקומות שנוהגין לקדש שם בכל ליל יום טוב ושבתנב כדי להוציא את מי שאין לו יין בביתו לקדש עליונג מכל מקום בליל פסח אין צריך לזהנד שאין עני בישראל שאין לו ארבע כוסות בלילה זהנה כמו שנתבאר בסי' תע"בנו.

ואף אם אירע שאין יין בעירנז ולא שום משקה שהוא חמר מדינהנח כי אם בבית הכנסת בלבד אף על פי כן אין לקדש עליו בבית הכנסת כדי להוציאם ידי חובתם שהרי הם אינם יוצאים בקידוש זה כיון שאינו במקום סעודתם וצריכים הם לחזור ולקדש בביתם על הפת ואין מקדשין בבית הכנסת בכל ליל יום טוב ושבת אלא שלא לבטל תקנת קדמונים שתקנו לקדש בבית הכנסת בימיהם שהיו מצוים אורחים לשבות בבית הכנסת ולאכול שם סעודתם וכשאין להם יין הם יוצאים בקידוש שבבהכ"נ שהוא במקום סעודתם כמו שנתבאר בסימן רס"טנט ובליל פסח לא תקנו מעולם לקדש בבית הכנסתס לפי שהוא דבר שאינו מצוי כלל שלא יהיה יין להאורחיםסא כיון שאין עני בישראל שאין לו ד' כוסות:


נא) טור ושו"ע ס"ב.

נב) ט"ז סק"א.

נג) ראה לעיל סי' רסט ס"א (האורחים השובתים בחדרים הסמוכים לבית הכנסת). סי' רעג סי"א (השומעים בביתם הסמוך לבית הכנסת).

נד) ט"ז שם.

נה) טור. מ"א סק"ד.

נו) סעיף ל.

נז) מ"א שם. ח"י סק"ו.

נח) ח"י שם. וראה גם לעיל סי' תעב סכ"ח.

נט) סעי' א-ב.

ס) מ"א שם.

סא) ח"י שם.