ח

ח יש מקומות נוהגין לגמור ההלל בציבור בברכה תחילה וסוף בליל ראשון של פסח אחר תפלת ערבית וכן בליל שני של גליותסב ואין נוהגין כן במדינות אלו שאין אנו קורין כלל ההלל בבית הכנסת בלילה זהסג:


סב) שו"ע ס"ד. טור סי' תעג בסופו, בשם מסכת סופרים פ"כ ה"ט. וכ"ה בסידור (סדר הלל), לגמור ההלל בב' הלילות. וראה לעיל סי' תפ ס"א, שאח"כ בעת הסדר אומרים ההלל בלא ברכה.

סג) רמ"א ס"ד.