ה

ה משה תקן להם לישראל שיהיו קוריןמא חמשה גברי בכל יום טובמב מענינו של יוםמג ורמז לזהמד שנאמרמה וידבר משה את מועדי ה' אל בני ישראל שתיקן להם שיהיו קורין כל אחד ואחד בזמנומו ואנשי כנסת הגדולהמז תקנו להפטיר בנביא בכל יו"ט בענינו של יוםמח וחכמי המשנהמט והגמראנ ביררו ענין כל יום ויום בתורה ובנביאים וסדרו לנו לקרות ביום ראשון של פסח חמשה גברי בפרשתנא משכו וקחו לכם צאן וגומר ומפטיר בפסח גלגלנב ביהושענג יש מתחיליןנד מן בעת ההיא וגו'נה ויש מתחיליןנו ויאמר יהושע אל העם התקדשונז וכן נוהגין עכשיונח (ואם יכול להוסיף ביום טוב על מנין הקרואים נתבאר בסי' רפ"בנט):


מא) רמב"ם הל' תפלה פי"ג ה"ח. מ"א ריש סי' תקלה.

מב) משנה מגילה כא, א. רמב"ם הל' תפלה פי"ב הט"ז. שו"ע ס"ג. מ"א שם (שמשה תיקן מנין העולים). וראה גם לעיל סי' רפב ס"א.

מג) משנה מגילה לא, א. רש"י שם ד"ה שנאמר. רמב"ם שם פי"ג ה"ח.

מד) כסף משנה שם (אסמכתא היא).

מה) ויקרא כג, מד. משנה שם. רמב"ם שם.

מו) משנה שם.

מז) ראה ספר המכריע סי' לא, בשם ר"ת, שהיא מתקנת עזרא. לעיל סי' רפד ס"א וש"נ.

מח) ראה שאילתות שאילתא כו.

מט) מגילה ל, ב.

נ) שם לא, א וברש"י שם ד"ה הכי.

נא) שמות יב, כא-נא. משנה ל, ב. טור ושו"ע שם.

נב) ברייתא לא, א. טור ושו"ע שם.

נג) רש"י שם ד"ה בפסח.

נד) רא"ש מגילה פ"ד סי' י. טור ושו"ע שם. וראה גם הגהת הב"ח ברש"י שם.

נה) יהושע ה, ב.

נו) ח"י סק"ו.

נז) יהושע ג, ה.

נח) ח"י שם. וכ"ה מנהג חב"ד שמתחילין לקרוא ביהושע ג, ה-ז. ואח"כ קוראים ה, ב – ו, א. ומסיימים ו, כז.

נט) סעיף א.