ו

ו המפטיר בנביא צריך שיקרא בתורה תחלה קודם ההפטרה כמו שנתבאר בסימן רפ"בס ובימי חכמי המשנה והגמרא היה קורא בתורה בענינו של יום והיה עולה למנין ה' גבריסא ורבנן סבוראי תקנו וכן הנהיגו הגאונים אחריהם שיקרא המפטיר בפרשת המוספין שבפנחססב וסמכו להם על מה שאמרו חכמיםסג שאמר אברהם לפני הקדוש ברוך הוא רבונו של עולם בזמן שאין בית המקדש קיים אין להם על מה שיסמוכו מה יהא על בני כשיחטאו שמא אתה עושה להם כדור המבול והפלגה אמר לו הקדוש ברוך הוא כבר תקנתי להם סדר קרבנות כל זמן שקורין בהם מעלה אני עליהם כאלו מקריבין לפני קרבן ומוחל אני על כל עונותיהם.

ולכתחלה צריך להוציא שני ספרי תורות אחד לענינו של יום והשניה למפטירסד ולא די בספר תורה אחד ולגלול אח"כ עד פרשת המוספין לפי שאין גוללין ספר תורה בציבור מפני כבוד הציבור כמו שנתבאר בסי' קמ"דסה ע"ש:


ס) סעיף י.

סא) ראה לעיל סי' רפב סי"א (מחלוקת בדבר ושהעיקר להלכה שעולה). לקמן סי' תצ סי"א.

סב) ראה תוס' מגילה ל, ב ד"ה ושאר. רא"ש שם פ"ב סי' י. ר"ן שם (י, ב) ד"ה ומדאמרינן. מרדכי שם רמז תתלא. ב"י ד"ה ומוציאין. מ"א סק"ג. וראה לעיל סי' רפב סי"ג וסי' רפג. לקמן סי' תצ סי"א (לענין חול המועד פסח).

סג) מגילה לא, ב.

סד) תוס' שם. רא"ש שם. טור ושו"ע ס"ג. וראה לעיל סי' רפב סי"א.

סה) סימן זה בשוע"ר לא הגיע לידינו, וראה טור ושו"ע שם ס"ג.