תפט סדר תפלת ליל שני של פסח וספירת העומר ובו ל' סעיפים:

א

א מצותא עשה מן התורהב שיספ[ו]ר כל אחד מישראלג שבעה שבועות ימיםד מיום הבאת קרבן העומר שנאמרה וספרתם לכם ממחרת השבת מיום הביאכם את עומר התנופה שבע שבתות תמימות תהיינה ואומרו שבעה שבועות תספר לך וגו' ודרשו חכמיםז תספר לך יכול בבית דין כמו ביובל שסופרין בבית דיןח שבע שבתות שנים ומקדשין שנת החמשים ליובלט תלמוד לומר וספרתם לכם כדי לסופרה לכל אחד ואחדי ואין הציבור או שליח צבור יכולים לספור בעד כולםיא אף אם אחד מצוה לחבירו שיספור בשבילו ועשאו שליח לכך אינו יוצא ידי חובתו כשלא שמע הספירה מפי חבירויב.

אבל אם הוא בעצמו שמע הספירה מפי חבירויג אם נתכוין לצאת ידי חובתו בשמיעה זו וגם חבירו המשמיע נתכוין להוציאויד יצא ידי חובתו מן התורה שהשומע הוא כאומרטו והוא ששמע מפי המחויב במצוה זוטז ויש חולקין על זה ואומריםיז שצריך שתהא ספירה לכל אחד ואחד ממש שכל אחד יספור בעצמו ויש לחוש לדבריהם לכתחלה שלא לסמוך על שמיעת הספירה מהש"ץיח.

אבל הברכה יכול לשמוע מהש"ץ לכתחלה אף אם הוא יודע לברך בעצמויט שעשרה שעושין מצוה בבת אחת יכול אחד מהן לברך בשביל כולםכ כמו שנתבאר בסימן ח'כא ואחר ששמע הברכה יספורכב מידכג:


א) לכללות סי' זה – ראה דברי נחמיה או"ח סט, ב.

ב) רמב"ם הל' תמידין ומוספין פ"ז הכ"ב. וראה לקמן סוף ס"ב (שהעיקר דבזמן הזה הוא מדברי סופרים). לקו"ש חל"ח ע' 16 הערה 56. התוועדויות תנש"א ח"ג ע' 100.

ג) ברייתא מנחות סה, ב. רמב"ם שם הכ"ד. טור ושו"ע ס"א.

ד) רי"ף (כז, ב). רא"ש פ"י סי' מ. כלומר, ולא שנים כביובל. וראה לקמן ס"ה.

ה) ויקרא כג, טו.

ו) דברים טז, ט.

ז) ספרי פיסקא קלו.

ח) ספרא בהר פרשה ב. תוס' מנחות שם ד"ה וספרתם. רא"ש שם. פר"ח ס"א ד"ה ומצוה.

ט) ראה ויקרא כה, ח-י. ספרא שם.

י) ספרי שם. מנחות שם. לבוש ס"א. ט"ז ומ"א סק"ב. פר"ח שם.

יא) אגודה מנחות סי' לב (ולא שליח צבור). ח"י סק"ד.

יב) פר"ח שם, בפירוש דברי הר"ן (ד, א) ד"ה ואיכא.

יג) שו"ת הרשב"א ח"א סי' תנח. ב"י ד"ה כתב הרשב"א. מ"א סק"ב. פר"ח שם.

יד) פר"ח שם. וכדלעיל סי' ריג ס"ד (לענין ברכות) וש"נ. וראה לעיל שם, ולקמן סי"ב, שלמ"ד מצות אין צריכות כוונה, יוצא אף כששניהם לא התכוונו.

טו) סוכה לח, ב. מ"א שם. פר"ח שם. וכדלעיל סי' ח סי"א (כמדבר, כעונה, כמברך) וש"נ. וראה לקמן סי"ב. שו"ת משנה הלכות חי"ג סי' י.

טז) ראה ר"ה כט, א. רמב"ם הל' ברכות פ"א הי"א. פר"ח ס"ח ד"ה נשאלתי.

יז) לבוש ס"א. ח"י סק"ד.

יח) פר"ח ס"א שם (בתחילת דבריו).

יט) שו"ת הרשב"א ח"א סי' קכו. מ"א שם.

כ) תוספתא ברכות פ"ו ה"כ (עשרה).

כא) סי"א (ולא נזכר עשרה). וראה גם סי' ריג ס"ו.

כב) רשב"א שם.

כג) ראה גם לעיל סי' תלב ס"ח. ואם הפסיק בינתיים בדבור – ראה לעיל שם ס"ו.