יא

יא אחר הספירה נוהגין לומר יהי רצון שיבנה בית המקדש כו' לפי שעכשיו אין אנו סופרין אלא זכר למקדש ואין בספירה זו עשיית מצוה כללצג שהמצוה הוא לספור לעומר ועכשיו אין לנו עומר לספור לו אלא שחכמים תקנו לספור זכר למקדשצד לפיכך מתפללין שיבנה בית המקדש ונקיים המצוה כתקונהצה (ויש נוהגין מטעם הידוע להם לומר אחר כך מזמורצו אלהים יחננו ויברכנוצז ואנא בכח ורבונו של עולםצח):


צג) תוס' מגילה כ, ב סוד"ה כל. ב"ח סוף הסי'. ח"י סקי"א. ובסידור הנוסח: הרחמן הוא יחזיר לנו עבודת בית המקדש למקומה במהרה בימינו אמן סלה (וכ"ה באבודרהם סדר ספירת העומר, ובכמה סידורים). וראה תורת מנחם תנש"א ח"ג ע' 87 הערה 80.

צד) כדלעיל ס"ב.

צה) ראה לקו"ש חל"ח ע' 11 ואילך ובהערות 55-56. שלחן המלך ח"ב ע' קיז.

צו) תהלים סז.

צז) מ"א סוף סק"ה. ח"י סקי"א.

צח) פרי עץ חיים. סידור האריז"ל. וכ"ה בסידור.