יג

יג אבל המדקדקים לספור בצאת הכוכבים שטעו ביום המעונן וספרו בבין השמשות אין צריך לחזור ולספור כלל בצאת הכוכבים מעיקר הדין אפילו בלא ברכה לפי שכבר יצא ידי חובתוקכג לגמרי מעיקר הדין במה שספרו בבין השמשות שהוא ספק לילה וספק דברי סופרים להקלקכד (ומכל מקום כדי לחוש לדברי האומריםקכה שספירה בזמן הזה מן התורה טוב להם שיחזרו לספור בצאת הכוכבים בלא ברכהקכו):


קכג) מ"א סק"ו.

קכד) אליה רבה סק"י.

קכה) כדלעיל ס"ב.

קכו) אליה רבה שם.