יד

יד מי ששואל אותו חבירו בבין השמשות כמה ימי הספירה בלילה זה יאמר לו אתמול היה כך וכך שאם יאמר לו היום כך וכך לא יוכל הוא עצמו לחזור ולמנות בברכהקכז לפי שכבר יצא ידי חובתו במה שאמר לחבירו היום כך וכך לפי דברי האומריםקכח שאין צריך כונה לצאתקכט אף שלא אמר לעומר אין בכך כלוםקל אבל השואל יכול לספור בברכה אף ששמע כבר הסיפור מהמשיב מכל מקום בשעה ששמע היה בדעתו לחזור ולספור שהרי בשביל כך הוא שומע ונמצא שהיה בדעתו בפירוש שלא לצאת בשמיעה זו אבל המשיב לא היה בדעתו בפירוש בשעת התשובה שרוצה לחזור ולספור שנית אחר כך אף שבאמת כן הוא מכל מקום כיון שלא היה בדעתו בפירוש יצא ידי חובתו להאומרים שאין צריכות כונה.

אבל אם לא אמר לו היום כך וכך אלא השיב לו סתם כך וכך לעומר לא יצא בזהקלא לדברי הכל ויחזור ויספור בברכה ומכל מקום יותר טוב לומר אתמול היה כך וכךקלב:


קכז) אבודרהם סוף סדר ספירת העומר . שו"ע ס"ד.

קכח) לעיל סי"ב.

קכט) מ"א סק"י. ח"י סקי"ד.

קל) מ"א שם. וראה גם לעיל ס"ז.

קלא) ט"ז סק"ז. מ"א סק"ט. וכדלעיל ס"ז.

קלב) ט"ז סוף סק"ז.