טו

טו וכל זה כששואלו בבין השמשות אבל קודם לכן אף אם אמר לו היום כך וכך לעומר חוזר וסופר בברכהקלג כיון שהעיקר כהאומרים שאף מפלג המנחה ואילך אינו חשוב כלילה אלא לענין תפלה בלבדקלד וגם להאומרים שהוא כלילה הרי יש אומריםקלה שאף מצות מדברי סופרים צריכות כוונה לצאת בהן (ומכל מקום לכתחלה טוב ליזהר מפלג המנחה ואילך שלא יאמר היום כך וכךקלו):


קלג) אבודרהם שם. שו"ע שם.

קלד) כדלעיל סוף סי"ב.

קלה) פר"ח ס"ד ד"ה ולכן. וראה גם לעיל סי' תעה סכ"ט, וש"נ.

קלו) לחוש לדעת האומרים שמפלג המנחה הוי לילה לכל דבר (דברי נחמיה שם).