טז

טז מותר לספור קודם תפלת ערבית אפילו במוצאי שבת שמוסיפין מחול על הקודש שמכל מקום לילה הואקלז ואינו נחשב ליום העבר אלא ליום המחרת ומכל מקום ראוי להקדים תפלת ערבית לספירהקלח שתפלת ערבית היא תדירה והספירה אינה תדירהקלט ותדיר קודם לשאינו תדירקמ:


קלז) מ"א סוף סק"ז. וראה גם לקמן סי' תצא ס"ג.

קלח) ח"י סקט"ז. וכ"מ בטור ושו"ע ס"א.

קלט) ח"י שם.

קמ) משנה הוריות יב, ב. וכדלעיל סי' כה ס"ב וש"נ.